កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគម្រោងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយ ដើម្បីគាំទ្រតម្លាភាពថវិកានៅថ្នាក់ស្រុក

កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគម្រោងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយ ដើម្បីគាំទ្រតម្លាភាពថវិកានៅថ្នាក់ស្រុក

ការអភិវឌ្ឍ ថ្ងៃ​អង្គារ២១ ខែ​កក្កដា២០២០​ 1620

សាលាស្រុកម៉ាឡៃ៖​ រដ្ឋបាលស្រុកម៉ាឡៃ បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគម្រោងស្ដីពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបើកទូលាយ ដើម្បីគាំទ្រតម្លាភាពថវិកានៅថ្នាក់ស្រុក ដែលរៀបចំនិងគាំទ្រដោយអង្គការស្ដារកម្ពុជា និងអង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ ។