លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត «សេចក្ដីសម្រេច»

ចំណងជើង ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត ចំនួនដងឡូដ (ដង)
សេចក្តី​សម្រេច​ស្តីពី ការកំណត់​ស្រុក​គោល​ដៅ​សម្រាប់​បង្កើត​ការិយាល័យ​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែមួយ សសរ ១៧១២ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៨ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2008 5
សេចក្តីសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ដំណាក់កាលទី២​ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2015 7
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.អ.ប ជម្រាបជូនឯកឧត្តម លោកជំទាវ អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្តីពីការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គម ដើម្បីជួយពិនិត្យ និងផ្តល់យោបល់បច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពបរិស្ថាន និងសង្គមក្នុងគម្រោងមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ ក្រុង ស្រុក និងរាជធានី ខេត្ត ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​មេសា 2011 1
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់រាជធានី ខេត្ត ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2013 6
សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2020 6
តំបន់គោលដៅអនុវត្តផែនការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គមឆ្នាំ២០២០ ដោនឡូដ សេចក្ដីសម្រេច ខែ​វិច្ឆិកា 2020 8